Sustainable Development Goals

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

SDG Impact maakt bedrijfsvoering op basis van zichtbare en meetbare impact op de Sustainable Development Goals de norm. Duurzaam ondernemen staat nog in de kinderschoenen vergeleken met de grijze manier van ondernemen. SDG Impact draagt bij aan de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven die duurzaam ondernemen een platform te geven waarop ze gevonden kunnen worden. Bedrijven en organisaties die zich op dit platform aanmelden, kiezen drie hoofddoelen waarop ze impact maken.

Onze impact op: SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei

Wij vinden duurzame werkgelegenheid en arbeidsrelaties belangrijk. Werkgelegenheid wordt gecreëerd door groei van het bedrijf en het continue beschikbaar stellen van stage-, werk- en leerplekken. Ook vinden we social return belangrijk. Naast het ondersteunen van maatschappelijke doelen en organisaties vinden we het ook belangrijk dat personeel met afstand tot de arbeidsmarkt ruimte krijgt om zinvol en passend werk te verrichten. Daarom maken wij gebruik van een team medewerkers van een sociale zorgcoöperatie, waarbij een begeleider aanwezig is tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij vragen aandacht voor de arbeidsomstandigheden in de productielanden van onze toeleveranciers via onze MVO-intentieverklaring. Daarnaast hebben we een samenwerking met Electronics Watch die inspecties uitvoert op de productielocaties.

Onze impact op: SDG 13 - Klimaatactie

Het voorkomen van milieuvervuiling, het duurzaam gebruiken van hulpbronnen, de klimaatverandering en de bescherming van milieu is ingeregeld via onze ISO 14001. Dit wordt door een onafhankelijke partij ge-audit. Afwijkingen, aanbevelingen en kansen uit de audit worden jaarlijks behandeld. Deze dienen als input voor het continue verbeteren> Eén van de doelstellingen binnen ons milieubeleid is de beperking van onze CO2-uitstoot. Daarvoor moeten we allereerst onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk vermijden. Uitstoot die we echt niet kunnen voorkomen, wordt gecompenseerd, zo zorgen wij er voor dat onze bedrijfsvoering 100% CO2 neutraal is. Dit maken we meetbaar via de milieubarometer, zodat we inzicht hebben en kansen kunnen identificeren om nog meer klimaatneutraal en circulair te ondernemen. Onze toeleveranciers worden hier steeds meer in betrokken. Hierdoor creëren we onder andere bewustwording.

Onze impact op: SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Verbinding is het woord dat onze missie samenvat. Partnerschap is precies wat de essentie van die verbinding voor ons weergeeft. Om succesvol te zijn in het realiseren van onze doelen moeten we samenwerken met onze klanten en leveranciers en stakeholders op het gebied van wet- en regelgeving, vertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties. Daarom houden we in onze leveranciersmanagement rekening met de mate waarin een leverancier zich inspant t.a.v. de SDG’s. Ook zijn wij aangesloten bij verschillende organisaties en netwerken waar we gezamenlijk werken aan één of meerdere van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn ons initiatief en inbreng van duurzaamheid in de Nederlandse branchevereniging VSI, de intentieovereenkomsten ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen die we aan onze leveranciers voorleggen en onze deelname aan het LIFE partner netwerk. Dit is een internationaal netwerk dat in Nederland uit ruim 200 ondernemers en high professionals bestaat. LIFE Partners werkt mee aan de missie van de organisatie door een deel van hun tijd, invloed, financiën en expertise in te zetten. Hiermee wordt gezamenlijk gewerkt aan armoedebestrijding, hongerbestrijding, gelijkheid, vrede en toegang tot zorg en onderwijs.

Onze impact op andere doelen

Natuurlijk laten we niet enkel bij bovenstaande doelen. Dit zijn de doelen die we gekozen hebben om direct impact op en mee te maken. Naast deze doelen werken we ook mee aan andere doelen. Dat doen we bijvoorbeeld door onze CO2 uitstoot te reduceren en te compenseren daar waar we dat niet verder kunnen doen. Dat doen we via het Fair Climate Fund, volgens de Gold Standard. Door dat te doen werken we mee aan het bereiken van doelen 3, 5,7 en 13. Wil je daar meer over lezen? Klik dan hier...

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs