Beleidsverklaring Kwaliteits-, Arbo-, Milieuzorg en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor PTH Groep vormt goede zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu, duurzaamheid én Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) het kader waarbinnen wij onze onderneming inrichten en we onze werkzaamheden uitvoeren. Het zijn volwaardige aandachtgebieden van ons management en onze werknemers die zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Kwaliteit

Wij voldoen altijd aan de overeengekomen eisen en specificaties van klanten en doen ons werk in één keer goed en zonder materiële schade.

Arbo/veiligheid

Wij voorkomen ongevallen, letsel en schade aan de gezondheid en het welzijn van iedereen die voor of namens ons werkt. De geldende Arbowet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis.
Dit beleid krijgt verder vorm door middel van vijf veiligheidswaarden waaraan iedereen die onder het gezag en verantwoordelijkheid van PTH Groep werkt zich conformeert, te weten:

 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Bij twijfel vraag ik om advies.
 • Ik spreek anderen op basis van gelijkwaardigheid aan op onveilig gedrag. Als iemand mij aanspreekt, neem ik dit serieus.
 • Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil.
 • Ik sta open voor opmerkingen over mijn eigen veiligheidsgedrag, ongeacht wie dit geeft en welke functie diegene heeft.
 • Ik rapporteer alle (bijna-)ongevallen zodat ik en anderen hiervan kunnen leren.
Milieu

Wij voorkomen onnodige belasting van of schade aan het milieu en hinder aan de omgeving. De geldende milieuwet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis.

MVO & duurzaamheid

Wij creëren op integere wijze maatschappelijke waarde door het continu vinden van balans in investeringen ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, bedrijfsprocessen, onze medewerkers en onze (leef)omgeving. Daarbij betrekken wij onze belangrijkste stakeholders en baseren wij ons minimaal op de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast investeren wij waar mogelijk in het toepassen van innovatieve en duurzame producten, zodat ook onze relaties in de keten hun duurzaamheid kunnen vergroten.

Ethische gedragscode

De reputatie van PTH Groep, steunt op het gedrag van zijn medewerkers. We gaan er van uit dat iedere medewerker en vertegenwoordiger die met ons verbonden is, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf.
In de gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag waaraan iedereen die onder het gezag en verantwoordelijkheid van PTH Groep werkt zich conformeert. De gedragscode is een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele gedragsregels die, op iedere plek binnen of buiten ons bedrijf, van iedere medewerker worden verwacht.
Wij verwachten dat de gedragscode wordt ondersteund met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen. Hierbij hanteren we de volgende regels en waarden:

 • Wij doen bij het uitvoeren van onze taken een beroep doen op ons beste, objectieve inzicht in alle zaken waarbij wij betrokken zijn.
 • Wij hanteren hoge integriteitsnormen, zowel naar onze collega’s als naar onze klanten, leveranciers en overige stakeholders.
 • De kracht van onze onderneming ligt in de mensen die bij ons werken. Wij behandelen iedereen met respect, gelijkwaardigheid en oog voor ieders welzijn, respecteren persoonlijke grenzen en benutten talenten en mogelijkheden zodat iedereen zich gewaardeerd voelt vanwege diens diversiteit, unieke inzichten en bijdrage
 • Onze eigendommen en die van onze klanten worden, enkel voor het daartoe beoogde doel, alleen respectievelijk voor het bedrijf en de klant gebruikt.
 • Wij respecteren de wet- en regelgeving, (internationale) gedragsnormen en mensenrechten.
 • Wij leven de wet- en regelgeving na bij het nemen van zakelijke beslissingen en in ons handelen.

Net zo belangrijk is de eerlijkheid van leidinggevenden en de naleving van beleidsverklaring, correcte administratieve regels en procedures. Wij hanteren volgende uitgangspunten als norm ten aanzien van boekhouding, budgetvoorstellen en economische evaluatie van projecten.

 • Fondsen of bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden niet gebruikt voor doelen die een schending zouden kunnen inhouden van enige geldende wet- of regelgeving.
 • Alle fondsen en bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden in de boeken en archieven van het bedrijf opgetekend.
 • Er worden geen valse, fictieve of misleidende posten opgevoerd in de boeken en archieven van het bedrijf.
 • Wij en onze medewerkers doen geen zaken met een aanzienlijke waarde waardoor de eerlijke, zakelijke relatie tussen het bedrijf en de andere personen of entiteiten kan worden beïnvloed.


Wij brengen deze uitgangspunten in de praktijk door middel van hiervoor ingerichte managementsystemen. De directie is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige implementatie hiervan. Zij stelt de benodigde middelen beschikbaar om de managementsystemen te beheren, in stand te houden en de prestaties op het gebied van MVO, duurzaamheid, kwaliteit, arbo en milieu continu te verbeteren.

Afleggen van rekenschap

Wij geloven in het nemen van verantwoordelijkheid voor ons persoonlijk en professioneel gedrag. Wij houden rekening met de invloed van ons werk op de maatschappij. We zijn ons ervan bewust dat de manier waarop resultaten worden behaald zowel van belang is voor de onderneming als voor de continuïteit van onze relatie met opdrachtgevers en overige stakeholders.
Wij willen wat dat betreft een verschil maken. Daarom nemen wij verantwoordelijkheid en leven de meldingsplicht bij de directie na ten aanzien van misstanden op het gebied van transacties, situaties, relaties, discriminatie, intimidatie of ander ethisch vlak. Klanten, leveranciers en andere stakeholders kunnen eveneens zaken op het gebied van bedrijfsgedrag en ethiek melden bij de directie, of via een klachtenprocedure.
Niet naleving van het bovenstaande zal onvermijdelijk onder de aandacht van de directie worden gebracht.

 

De doeltreffendheid van het managementsysteem wordt periodiek intern en door onafhankelijke derden bepaald. Minimaal eenmaal per jaar wordt door de directie vastgesteld of de uitgangspunten in deze beleidsverklaring relevant en bruikbaar zijn voor de komende periode.

Deze beleidsverklaring (of een uitwerking daarvan) is bekend gemaakt en begrepen door iedereen die onder het gezag en verantwoordelijkheid van PTH Groep werkt. Van partners en leveranciers verwachten wij een gelijkwaardige visie op MVO, duurzaamheid, kwaliteit, arbo en milieu. Deze beleidsverklaring is opvraagbaar en beschikbaar voor iedere geïnteresseerde.


Namens de directie van PTH Groep B.V.,

 

Martin de Jong

Datum: 16 november 2021

Ameland
Inkooporganisatie Pompebled
Hanze University Of Applied Sciences Logo
TRIP Logo NL Zwart RGB
SPOT GRONINGEN Rechts Pos
Logo Tytsjerksteradiel RGB
Logo Blauw Witte Achtergrond
Logo STERTIL BW 72
Windesheim Logo ZG RGB DEF
VRF Logo Blauw
Gem Leeuwarden
Kon.Damstra Groep '20
Logo Pantone 7584 U
Lg Saxion Rgb
Flexsupport Logo (Groot)
Veenstra Fritom
St Vitus Parochiezegel
ELAN Logo Blok Ronding RGB
PCBO Logo Slogan Klein
FVM Logo
JR SH LOGO BL RGB
Liudger (1)
Logo 8KTD Transparant
Neushoorn Leeuwarden
Solidd Liggend
NP3 Info
LOGO CVO FC
Logo CBS De Opdracht
Logo SVPO RGB Algemeen
Noventa (1)